Zwroty

Regulamin oraz zwroty.

 1. Zwroty

1.1 Zwrot pełnej kwoty opłaconej za wykonanie portretu / karykatury ze zdjęcia możliwy jest w następujących okolicznościach:

 • Jeżeli portret/karykatura nie zostaną wykonane przez zleceniobiorcę w ustalonym z klientem czasie lub po upływie maksymalnego terminu wykonania zlecenia (pkt. 2.1.1. regulaminu)
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia przez klienta, w czasie do 24 godzin od dokonania zakupu
 • gdy zleceniobiorca nie wywiąże się ze zleconego zadania znacząco i nieakceptowalnie (pkt. 2.1)

1.2 Zwrot kwoty obniżonej o zaliczkę w wysokości 10% od kwoty opłaconej przez zamawiającego następuję w przypadku:

 • gdy zamawiający zrezygnuje z zamówienia po upływie 24 godzin od dokonania wpłaty i nie nastąpią ustalenia odnośnie wykonanego zlecenia i/lub nie zostanie dostarczone zdjęcie
 • zamawiający nie wyśle zdjęcia na podany e-mail w ciągu maksymalnie 7 dni.

1.3 Zwrot kwoty obniżonej o 50% z pełnej kwoty wpłaconej za wykonanie zlecenia w przypadku:

 • gdy zleceniodawca będzie chciał zrezygnować z pracy pomimo, że zleceniobiorca wywiąże się z wykonania zadania w sposób satysfakcjonujący i zgodny z ustalonymi zasadami

1.4 W przypadku gdy zlecenie wykonane prawidłowo i akceptowalnie (pkt. 2 regulaminu) zostanie zatwierdzone przez zamawiającego i wysłane – rezygnacja oraz zwrot kwoty zamówienia nie jest możliwy.

1.5 W przypadku gotowych rysunków/grafik/obrazów, dostępnych na stronie sklepu, zamawiający ma 14 dni na zwrot produktu na własny koszt. Kwota zostanie przesłana na nr konta bankowego, z którego wykonany został przelew, pod warunkiem odesłania produktu/ów w stanie nienaruszonym.

2. Regulamin ogólny

2.1 Zlecenie uznaje się za nie wykonane w przypadku gdy tematyka i/lub wytyczne ustalone indywidualnie ze zlecającym nie zostaną uwzględnione przez wykonawcę oraz w sytuacji, w której wykonawca zlecenia nie odzwierciedli podobieństwa portretowanej osoby w sposób zadowalający obie strony.

2.1.1. Zlecenie uznaje się za nie wykonane w przypadku przekroczenia terminu ustalonego indywidualnie z zamawiającym lub w przypadku braku takich ustaleń po przekroczeniu maksymalnego terminu wykonania zlecenia w liczbie 20 dni roboczych (dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku). Czas ten liczony jest od dostarczenia zdjęcia przez zamawiającego lub od zakończenia ustaleń indywidualnych, jeżeli takie wystąpią.

2.2 Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania zlecenia w przypadku:

 • niedostarczenia zdjęcia w niewystarczającej jakości
 • nieetycznej tematyki zlecenia
 • z powodów osobistych (choroba/urlop) – jedynie po wcześniejszym zawiadomieniu zamawiającego
 • w przypadku społecznie nieakceptowalnego zachowania zamawiającego wobec zleceniobiorcy